➯ ETXEBIZITZAK BERTAN BIZITZEKO DIRA
⊘ EZ ESPEKULATZEKO
⊘ EDOTA LEGEZ KANPOKO OSTATUAK IZATEKO

➯ LAS VIVIENDAS SON PARA VIVIR
⊘ NI PARA ESPECULAR
⊘ NI PARA HOSTALES ILEGALES

Ba al zenekien?
¿Sabías que...?

DONOSTIAN 4.000 ETXEBIZITZA HUTSIK DAUDE

Etxebizitzen %4,4 guztiz hutsik daude, udako etxebizitzak kontutan hartu gabe. Holanda bezalako herrialdeetan, ostera, %1,5 etxebizitza daude hutsik bakarrik, eta Danimarkan 6 aste baino gehiago erabili gabeko pisuek isuna jasotzen dute.

Beste herrialde batzuetan, Gipuzkoako hainbat herrietan ere bai, hutsik dauden etxebizitzen IBIan %150rainoko errekarguak egiten dira. Gure hirian, aldiz, %25era jeistea erabaki da. Gainera, 225.000€ ko balio katastrala arte duten milaka etxebizitza libre geratu dira errekargua ordaintzeaz.

Zarrastelkeria ekologiko baten aurrean gaude, jadanik urbanizatua dagoen lurzoruari probetxurik ez ateratzeagatik, eta gizarte zarrastelkeria bat, Konstituzioan aldarrikatzen den gizarte eginkizuna ezeztatzen duelako.

HAY 4.000 VIVIENDAS VACIAS EN DONOSTIA

Un 4,4% de las viviendas están completamente deshabitadas, sin incluir los miles de pisos de veraneo. En cambio, en países europeos como Holanda solo están desocupadas un 1,5%, y en Dinamarca se sanciona a partir de las 6 semanas sin uso.

En otros países, e incluso en municipios de Gipuzkoa, hay recargos en el IBI hasta de un 150% a las viviendas vacías. Por contra, en nuestra ciudad se ha optado por rebajarlo a un 25%. Además, se han dejado exentas a miles de viviendas con valores catastrales de hasta 225.000 €.

Estamos ante un despilfarro ecológico, por desaprovechar suelo ya urbanizado, y un derroche social, que contradice la función social de la propiedad proclamada en la Constitución.

GUTXIENEZ 20.000 PERTSONA DAUDE ETXEBIZITZA PUBLIKO BATEN ZAIN. PERTSONA HAUEK, BEREN SOLDATAREN %80a ERABILI BEHARKO LUKETE MERKATU PRIBATUAN ETXEBIZITZA BAT EROSTEKO

Iturria. Merkatu pribatuan, etxebizitza bat alokatzeko batez beste 910€ behar dira, Etxebizitza Behatokiaren azkeneko informearen arabera, eta Etxebideko listan dauden pertsonen batez besteko soldata hilabetean 1.130€ da.

Alokairu libre bat ordaintzeak batez besteko errentaren %80a jaten du, hau da, alokairua ordaindu eta gero, gainontzeko gastu guztientzako 220€ geratzen zaizkio: Elikadura, energia, jantziak, zapatak, garraioa… Erokeria onartezina.

HAY AL MENOS 20.000 PERSONAS EN LAS LISTAS DE ESPERA DE VIVIENDA PÚBLICA, QUE TENDRÍAN QUE DESTINAR UN 80% DE SU SUELDO PARA PAGAR UNA EN EL MERCADO PRIVADO

Fuente. El precio medio del alquiler en el mercado privado es de 910 € en Gipuzkoa, según el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, y los ingresos medios mensuales de las personas apuntadas en los listados de Etxebide para alquiler son de tan solo 1.130 €.

Pagar un alquiler libre se traga el 80% de su renta media, es decir, después de pagarlo le quedarían 220 € para el resto de gastos: alimentación, energía, vestido, calzado, transporte … Una locura inaceptable.

2016 URTEAN, DONOSTIAN ALOKAIRUEN PREZIOA %17 IGO DA ETA 2 EGUNETIK BEHIN GIPUZKOAN KALERATZE BAT DAGO

Donostian, 2016 urtean, alokairuaren prezioa %17 igo da, higiezin web orri handienak urtean behin argitaratzen duen informearen arabera. Gainera, Estatuko m² garestiena duen hirugarren hiria da.

Horregatik Gipuzkoan, 2 egunetik behin familia bat kaleratzen dute bere etxebizitzatik alokairua ezin duelako ordaindu.

HA SUBIDO UN 17% EL ALQUILER DE LOS PISOS EN DONOSTIA EN 2016, Y CADA 2 DÍAS HAY 1 DESAHUCIO DE VIVIENDA EN GIPUZKOA

El precio del alquiler ha subido un 17% en Donostia durante 2016, según el informe anual del mayor portal web inmobiliario. Además, ya era la tercerca ciudad con el m² mas caro de todo el Estado.

Por eso en Gipuzkoa cada dos días desahucian una familia por alquiler.

1.400 ETXEBIZITZA DAUDE ETXEBIZITZA TURISTIKOETAN BIHURTUTA ETA %75a LEGEZ KANPO

Iturria. Bartzelona, Amsterdam, New York… hiriak ikusirik, goraka datorren iceberg baten tontorraren aurrean gaude, gure hiria bere bizilagunak kanporatzen dituen parke turistiko tematiko bat bilakatzearen bidean. Baina Turismo Legean, EAJ, PSE eta Bilduk onartuta, aktibitatea erregulatzeko eta onurak banatzeko, ostatu mota guztietan ematen diren egonaldiei tasa turistiko bat ezartzeari uko egin zitzaion, Katalunian edo Balearretan gertatzen ez den bezala.

Ekonomia kolaboratiboak ekartzen dituen aukera berrietan sinesten dugu (logelak elkarbanatzea, edo gure etxebizitza alokatzea oporretan gaudenean), Baina ez gaude horri buruz hitzegiten, enpresa handiak erakartzen dituen eta goraka egiten ari den sektore espekulatibo bati buruz ari gera, non ehundaka etxebizitza ez dira bizitzeko alokatzen, baizik eta ostatu mota berri batean bilakatzen ari dira.

Eta Udaletxearen informeek onartzen duten bezala, onartezina den %75 legez kanpo daude (oinarrian ez direlako lehengo solairuak edo parekatuak). Gainera, gehiengo bat lurpeko ekonomian daude, gutxieneko zerga betebeharrak errespetatu gabe. EAJ eta PSEk osatzen duten gobernua lege ez betetzearen aurrean beste leku batera begiratzen ari da?

HAY 1.400 VIVIENDAS CONVERTIDAS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y EL 75% SON ILEGALES

Fuente. Mirando lo que está pasando en ciudades como Barcelona, Amsterdam, Nueva York… podríamos estar ante la punta de un impredecible iceberg emergente, camino de convertir nuestra ciudad en un parque temático turístico que expulsa a sus vecinos. Pero se renunció en la Ley de Turismo, aprobada por PNV, PSE y EHBildu, a una tasa turística sobre estancias en todos los establecimientos de hostelería, para regular la actividad y distribuir los beneficios, como en Cataluña o Baleares.

Creemos en las nuevas oportunidades de la economía colaborativa (poder compartir habitaciones, o alquilar nuestra casa durante vacaciones). Pero no se trata de eso, hablamos de un creciente sector especulativo al que se están acercando grandes empresas, y en el que cientos de casas están dejando de ser alquiladas para vivir, para convertirse en un nuevo tipo de hostales.

Y según reconocen los informes del Ayuntamiento, un escandaloso 75% está fuera de la normativa (básicamente por no tratarse de primeras plantas y asimilados). Además una mayoría está en la economía sumergida, sin respetar las mínimas obligaciones tributarias. ¿Está el equipo de gobierno de PNV y PSE mirando para otro lado ante el incumplimiento de la ley?

Neurriak
Medidas

  • RECARGO EFECTIVO PARA LAS VIVIENDAS VACÍAS SIN JUSTIFICACIÓN

  • TASA TURÍSTICA PARA DISTRIBUIR BENEFICIOS DE LAS ESTANCIAS HOSTELERAS

  • CUMPLIMIENTO DE LA LEY FRENTE A LOS PISOS TURÍSTICOS ILEGALES

  • FOMENTAR Y ACOMPAÑAR LA CREACIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS INSPIRADAS EN EL MODELO ANDEL

  • APARTAMENTU HANDIAK ZENBAIT TXIKITAN BANATZEKO HELBURUAREKIN ARAUDIA BERRIKUSTEA

    REVISAR LA NORMATIVA PARA POTENCIAR LA SUBDIVISIÓN DE APARTAMENTOS GRANDES EN VARIOS PEQUEÑOS

Ekitaldiak
Eventos

Javier Burón

Gerente de Vivienda
Bartzelonako Udala
Maiatzak 10 de mayo – 19:00

Ver la grabación
Grabazioa ikusi


Powerpoint
“EL DERECHO A LA VIVIENDA
POLÍTICAS FRENTE A LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA”

Maiatzak 10 de mayo – 19:00
Anoeta pasealekua, 5 Kiroletxea

Jorge García

Lehendakari zinegotzia
Distrito Centro de Madrid
Ahora Madrid
Maiatzak 22 de mayo – 19:00

Ver la grabación 1/2
Grabazioa ikusi 1/2


Ver la grabación 2/2
Grabazioa ikusi 2/2


Powerpoint
“LOS AYUNTAMIENTOS ANTE EL BOOM DE LOS PISOS TURÍSTICOS”

Maiatzak 22 de mayo – 19:00 Sala Dr Camino gela
c/ 31 de Agosto nº 30